Jennifear's push or fold table

SBButtonCutoffHijackMP+1MPUTG+1UTG
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
SB (No ante)
100.0%, Any two 94.6%, 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 62s+ 63o+ 52s+ 53o+ 42s+ 32s 84.6%, 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 84o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 78.3%, 22+ Jx+ T2s+ T3o+ 92s+ 95o+ 83s+ 85o+ 74s+ 76o 64s+ 53s+ 74.1%, 22+ Jx+ T2s+ T5o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 64s+ 53s+ 70.1%, 22+ Qx+ J2s+ J4o+ T2s+ T6o+ 94s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 64s+ 53s+ 66.2%, 22+ Qx+ J2s+ J6o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 43s 62.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J7o+ T4s+ T7o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 58.7%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 56.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q7o+ J3s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 54.4%, 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 51.4%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q8o+ J5s+ J9o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 49.0%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q3s+ Q8o+ J5s+ J9o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 64s+ 54s 49.0%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q4s+ Q9o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 75s+ 64s+ 54s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q4s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 64s+ 54s 43.3%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q5s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s 43.3%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s 42.1%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s 40.9%, 22+ Ax+ K2s+ K9o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 98o 86s+ 75s+ 65s 54s 40.9%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q5s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 98o 86s+ 75s+ 65s 54s
Button (No ante)
78.3%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 95o+ 84s+ 85o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 50.5%, 22+ Kx+ Q2s+ Q6o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 97s+ 87s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q3s+ Q8o+ J6s+ J8o+ T7s+ T9o 97s+ 41.5%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q5s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T8s+ 98s 39.1%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q6s+ Q9o+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 37.6%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q6s+ Q9o+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 87s 76s 36.7%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 35.7%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 33.6%, 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 31.8%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 31.5%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 31.8%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 31.5%, 22+ Ax+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 30.6%, 22+ A2s+ A3o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 29.4%, 22+ A2s+ A5o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 87s 76s 28.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o-A4o K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 25.2%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 25.2%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 23.4%, 22+ A7s+ A5s-A3s A9o+ K8s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 22.8%, 22+ A3s+ A9o+ K8s+ KTo+ Q8s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
Cutoff (No ante)
78.3%, 22+ Qx+ J2s+ J3o+ T2s+ T5o+ 92s+ 95o+ 83s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q3s+ Q8o+ J5s+ J8o+ T6s+ T9o 97s+ 87s 37.9%, 22+ Ax+ K3s+ K6o+ Q6s+ Q9o+ J8s+ J9o+ T8s+ 98s 33.3%, 22+ Ax+ K4s+ K8o+ Q8s+ Q9o+ J9s+ JTo T9s 33.0%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 30.0%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ T8s+ 98s 87s 28.2%, 22+ Ax+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 87s 28.2%, 22+ A2s+ A3o+ K9s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 27.3%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 24.3%, 22+ A2s+ A8o+ K8s+ KTo+ Q8s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 22.5%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 20.1%, 22+ A7s+ A5s-A3s A9o+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 18.6%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 16.7%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 15.5%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 13.7%, 22+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s
Hijack (No ante)
78.9%, 22+ Qx+ J2s+ J3o+ T2s+ T5o+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 43s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 33.0%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ Q9o+ J8s+ JTo T8s+ 32.7%, 22+ Ax+ K4s+ K8o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T9s 30.3%, 22+ Ax+ K6s+ K9o+ Q9s+ QTo+ J9s+ T8s+ 98s 27.0%, 22+ A2s+ A3o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 26.1%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 23.4%, 22+ A2s+ A8o+ K9s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 20.7%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.7%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 14.9%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ JTs T9s 14.6%, 22+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 13.6%, 33+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 11.8%, 55+ A9s+ AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 11.8%, 55+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
MP+1 (No ante)
78.3%, 22+ Qx+ J2s+ J3o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 38.8%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 31.8%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T9s 29.1%, 22+ A2s+ A3o+ K6s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J9s+ T9s 26.4%, 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 24.3%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 20.7%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A2s+ ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 15.8%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.3%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 13.6%, 33+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ J9s+ T9s 13.0%, 55+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KJo+ QTs+ JTs 11.3%, 44+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ QTs+ JTs 11.3%, 88+ A8s+ A5s-A3s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.0%, 99+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 9.7%, 99+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 7.5%, 99+ ATs+ A5s AQo+ KTs+ QTs+ 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs 7.1%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+ QJs
MP (No ante)
71.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J5o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 73s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 33.0%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 30.6%, 22+ A2s+ A3o+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T9s 25.8%, 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 22.5%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 19.8%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 18.3%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 15.8%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.6%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 13.6%, 33+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ J9s+ T9s 11.3%, 44+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ QTs+ JTs 11.2%, 88+ 66 A9s+ A5s-A4s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 9.7%, 99+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 8.3%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ KQo QJs 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs 5.9%, TT+ ATs+ AQo+ KJs+ 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs 6.8%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.8%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
UTG+1 (No ante)
71.0%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J6o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 73s+ 76o 63s+ 65o 52s+ 43s 33.0%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 25.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J9s+ T9s 24.0%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 19.8%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 18.3%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 15.5%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 13.6%, 33+ A9s+ ATo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 12.1%, 55+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 10.3%, 55+ ATs+ AJo+ KTs+ QTs+ JTs 10.0%, 99+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 8.4%, 99+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ QTs+ 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs 7.1%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+ QJs 6.8%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.8%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.3%, JJ+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.3%, JJ+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.3%, JJ+ ATs+ AJo+ KJs+
UTG (No ante)
65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q4o+ J2s+ J7o+ T2s+ T7o+ 93s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 31.5%, 22+ A2s+ A3o+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 24.3%, 22+ A2s+ A7o+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J9s+ T9s 20.4%, 22+ A2s+ A8o+ K9s+ KTo+ Q9s+ JTs T9s 17.6%, 22+ A3s+ ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 15.5%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ JTs T9s 13.6%, 33+ A8s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 10.3%, 55+ ATs+ AJo+ KTs+ QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 9.0%, 99+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ QTs+ JTs 8.9%, TT+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ 7.1%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+ QJs 5.9%, TT+ ATs+ AQo+ KJs+ 6.8%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+ 5.9%, TT+ ATs+ AQo+ KJs+ 6.3%, JJ+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.3%, JJ+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.3%, JJ+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.3%, JJ+ ATs+ AJo+ KJs+ 5.9%, QQ+ ATs+ A5s-A2s AQo+ KQs
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
SBButtonCutoffHijackMP+1MPUTG+1UTG
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
SB (10% Antes)
100.0%, Any two 100.0%, Any two 94.6%, 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 62s+ 63o+ 52s+ 53o+ 42s+ 32s 90.3%, 22+ 9x+ 82s+ 83o+ 72s+ 74o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 43s 84.9%, 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 84o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s 84.6%, 22+ Tx+ 92s+ 94o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 65o 52s+ 54o 43s 83.7%, 22+ Tx+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 78.3%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 96o+ 83s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s 75.0%, 22+ Jx+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 71.9%, 22+ Qx+ J2s+ J4o+ T2s+ T6o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 71.9%, 22+ Qx+ J2s+ J5o+ T2s+ T6o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 65.6%, 22+ Qx+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 63.5%, 22+ Kx+ Q2s+ Q4o+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 43s 61.1%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J8o+ T4s+ T7o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 43s 56.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q7o+ J3s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 55.4%, 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 54.4%, 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 53.2%, 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J9o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 51.7%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q8o+ J5s+ J9o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 74s+ 64s+ 54s
Button (10% Antes)
100.0%, Any two 84.6%, 22+ Tx+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 43s 65.6%, 22+ Qx+ J2s+ J5o+ T3s+ T6o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 75s+ 65s 54s 54.4%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J4s+ J7o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 86s+ 76s 50.5%, 22+ Kx+ Q2s+ Q6o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 97s+ 87s 50.8%, 22+ Kx+ Q2s+ Q6o+ J5s+ J8o+ T7s+ T8o+ 97s+ 86s+ 76s 46.6%, 22+ Kx+ Q3s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 43.0%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 54s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 39.7%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 39.7%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q6s+ QTo+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 36.7%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 36.3%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 36.3%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 34.2%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 33.3%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 32.1%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 87s 76s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
Cutoff (10% Antes)
100.0%, Any two 85.2%, 22+ Jx+ T2s+ T3o+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 72s+ 74o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 56.3%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J3s+ J7o+ T5s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 50.5%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q7o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 86s+ 76s 45.4%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q3s+ Q8o+ J6s+ J8o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 76s 40.0%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 76s 39.4%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q6s+ Q9o+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 34.2%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 34.2%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 32.1%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 31.8%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 31.2%, 22+ Ax+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 30.0%, 22+ A2s+ A3o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 30.9%, 22+ A2s+ A3o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 28.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o-A4o K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 27.9%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 27.0%, 22+ A2s+ A7o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 25.8%, 22+ A2s+ A8o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 23.4%, 22+ A2s+ A9o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s
Hijack (10% Antes)
100.0%, Any two 78.3%, 22+ Qx+ J2s+ J3o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 50.5%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q2s+ Q7o+ J4s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 86s+ 75s+ 65s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 36.7%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q6s+ Q9o+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 33.9%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 31.5%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 30.0%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 29.7%, 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 27.3%, 22+ A2s+ A4o+ K9s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 26.4%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q8s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 25.2%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 23.1%, 22+ A2s+ A9o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 21.9%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 18.6%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.7%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
MP+1 (10% Antes)
100.0%, Any two 71.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J5o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 73s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 50.5%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q2s+ Q8o+ J3s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s 38.8%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 33.0%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 33.0%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 30.9%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 27.0%, 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 25.2%, 22+ A2s+ A7o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 24.3%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 22.5%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K7s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 18.6%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.7%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.9%, 22+ A8s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 13.7%, 22+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs
MP (10% Antes)
100.0%, Any two 71.3%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J6o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 83s+ 86o+ 73s+ 76o 63s+ 65o 52s+ 43s 45.1%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q3s+ Q8o+ J5s+ J8o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65 33.0%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 31.5%, 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J9s+ JTo T9s 98s 29.1%, 22+ A2s+ A4o+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 25.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 23.4%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 20.7%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 18.6%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.4%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.9%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo QTs+ J9s+ T9s 13.1%, 22+ A9s+ AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 13.7%, 44+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KJo+ QTs+ JTs 11.3%, 55+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.3%, 55+ ATs+ AJo+ KTs+ QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
UTG+1 (10% Antes)
100.0%, Any two 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J7o+ T2s+ T7o+ 93s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 39.7%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q4s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 33.3%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 28.5%, 22+ A2s+ A4o+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J9s+ JTo T9s 25.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K6s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 87s 22.5%, 22+ A2s+ A8o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 19.2%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 18.3%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.4%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 13.7%, 22+ A9s+ AJo+ K9s+ KQo Q9s+ JTs T9s 13.7%, 22+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 13.3%, 33+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 12.1%, 55+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 11.3%, 55+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.0%, 99+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 9.7%, 99+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 8.4%, 99+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ QTs+
UTG (10% Antes)
100.0%, Any two 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J7o+ T2s+ T7o+ 93s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 38.2%, 22+ Ax+ K2s+ K9o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 76s 31.5%, 22+ A2s+ A3o+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 25.5%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J9s+ T9s 22.5%, 22+ A2s+ A8o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 18.3%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.4%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 14.6%, 22+ A9s+ ATo+ K9s+ KQo Q9s+ JTs T9s 13.7%, 22+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 13.3%, 33+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 11.8%, 55+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.3%, 55+ ATs+ AJo+ KTs+ QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.0%, 99+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 7.5%, 99+ ATs+ A5s AQo+ KTs+ QTs+ 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs 5.9%, TT+ ATs+ AQo+ KJs+
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
SBButtonCutoffHijackMP+1MPUTG+1UTG
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
SB (12.5% Antes)
100.0%, Any two 100.0%, Any two 98.2%, 22+ 5x+ 42s+ 43o 32s 93.4%, 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 62s+ 64o+ 52s+ 53o+ 42s+ 85.8%, 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 84o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 54o 43s 85.2%, 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 43s 84.6%, 22+ Tx+ 92s+ 94o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 81.0%, 22+ Jx+ T2s+ T3o+ 92s+ 95o+ 83s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s 78.3%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 96o+ 83s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s 77.4%, 22+ Jx+ T2s+ T5o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 43s 71.9%, 22+ Qx+ J2s+ J4o+ T2s+ T6o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 71.9%, 22+ Qx+ J2s+ J5o+ T2s+ T6o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 65.6%, 22+ Qx+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 63.5%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J7o+ T4s+ T7o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 62.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 43s 57.8%, 22+ Kx+ Q2s+ Q6o+ J3s+ J8o+ T4s+ T8o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 59.0%, 22+ Kx+ Q2s+ Q6o+ J3s+ J8o+ T4s+ T8o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 56.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J3s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 54.4%, 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+
Button (12.5% Antes)
100.0%, Any two 90.0%, 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 84o+ 72s+ 74o+ 62s+ 64o+ 52s+ 53o+ 42s+ 32s 78.9%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 95o+ 84s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s 65.6%, 22+ Qx+ J2s+ J5o+ T3s+ T6o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 75s+ 65s 54s 51.7%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 97s+ 87s 76s 50.8%, 22+ Kx+ Q2s+ Q6o+ J5s+ J8o+ T7s+ T8o+ 97s+ 86s+ 76s 50.8%, 22+ Kx+ Q2s+ Q7o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 86s+ 76s 65s 46.9%, 22+ Kx+ Q3s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 43.6%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q4s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 40.3%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q6s+ Q9o+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 39.7%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q6s+ QTo+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 36.7%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 36.0%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 36.3%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 35.7%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 34.5%, 22+ Ax+ K4s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 34.2%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
Cutoff (12.5% Antes)
100.0%, Any two 85.2%, 22+ Jx+ T2s+ T3o+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 72s+ 74o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J6o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 64s+ 54s 50.5%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q7o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 86s+ 76s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q3s+ Q8o+ J6s+ J8o+ T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q5s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 76s 39.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q6s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 76s 38.5%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q6s+ Q9o+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 35.4%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 35.7%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 32.1%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 87s 76s 31.5%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 31.2%, 22+ Ax+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 30.3%, 22+ A2s+ A3o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 30.3%, 22+ A2s+ A3o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 29.1%, 22+ A2s+ A7o+ A5o-A4o K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 28.5%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 87s 76s 26.1%, 22+ A2s+ A8o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s
Hijack (12.5% Antes)
100.0%, Any two 84.6%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 72s+ 74o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 32s 54.8%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q6o+ J3s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 75s+ 65s 54s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q3s+ Q8o+ J5s+ J8o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 39.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 35.1%, 22+ Ax+ K3s+ K8o+ Q7s+ Q9o+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 33.3%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 31.8%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 30.6%, 22+ Ax+ K7s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 28.2%, 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 27.9%, 22+ A2s+ A4o+ K8s+ KTo+ Q8s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 27.3%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 26.1%, 22+ A2s+ A8o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 24.9%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 22.8%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 20.7%, 22+ A3s+ A9o+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
MP+1 (12.5% Antes)
100.0%, Any two 83.7%, 22+ Qx+ J2s+ J3o+ T2s+ T4o+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 72s+ 74o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 32s 50.8%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q2s+ Q8o+ J3s+ J8o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s 41.2%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q4s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 76s 33.0%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 33.0%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 31.2%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 30.3%, 22+ A2s+ A3o+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 27.9%, 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 25.8%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 24.3%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 22.8%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K7s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 18.9%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.3%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 15.5%, 22+ A9s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s
MP (12.5% Antes)
100.0%, Any two 78.6%, 22+ Qx+ J2s+ J4o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 51.1%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q2s+ Q8o+ J3s+ J8o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 75s+ 64s+ 54s 38.8%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 33.0%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 30.0%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J9s+ T8s+ 98s 87s 27.9%, 22+ A2s+ A4o+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J9s+ T8s+ 98s 87s 25.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 23.1%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 21.9%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.2%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.4%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.6%, 22+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.8%, 33+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KJo+ QTs+ J9s+ T9s 13.6%, 33+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 13.0%, 55+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KJo+ QTs+ JTs 11.3%, 44+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ QTs+ JTs
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
UTG+1 (12.5% Antes)
100.0%, Any two 77.1%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J5o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 32s 46.0%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q2s+ Q8o+ J5s+ J9o+ T6s+ T8o+ 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 33.0%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 31.2%, 22+ A2s+ A3o+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 27.0%, 22+ A2s+ A5o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J9s+ T8s+ 98s 24.3%, 22+ A2s+ A7o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 22.5%, 22+ A2s+ A9o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 18.3%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 15.5%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.3%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 13.6%, 33+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ J9s+ T9s 13.1%, 44+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 10.3%, 55+ ATs+ AJo+ KTs+ QTs+ JTs 10.3%, 55+ ATs+ AJo+ KTs+ QTs+ JTs 10.1%, 88+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 9.7%, 99+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs
UTG (12.5% Antes)
100.0%, Any two 71.3%, 22+ Kx+ Q2s+ Q4o+ J2s+ J7o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q3s+ Q9o+ J5s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 33.0%, 22+ A2s+ A3o+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 26.7%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J9s+ JTo T9s 23.7%, 22+ A2s+ A7o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 21.6%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s/small> 16.1%, 22+ A8s+ ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 13.7%, 22+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 13.3%, 33+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 12.2%, 44+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.1%, 88+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.0%, 99+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 9.4%, 99+ A9s+ A5s-A4s AJo+ KTs+ QTs+ JTs 8.4%, 99+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ QTs+ 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
SBButtonCutoffHijackMP+1MPUTG+1UTG
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
SB (20% Antes)
100.0%, Any two 100.0%, Any two 100.0%, Any two 98.2%, 22+ 5x+ 42s+ 43o 32s 94.6%, 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 62s+ 63o+ 52s+ 53o+ 42s+ 32s 90.6%, 22+ 9x+ 82s+ 83o+ 72s+ 74o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 87.0%, 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 84o+ 73s+ 75o+ 63s+ 64o+ 52s+ 54o 43s 84.6%, 22+ Tx+ 92s+ 94o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 65o 52s+ 54o 43s 84.9%, 22+ Tx+ 92s+ 94o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 83.7%, 22+ Tx+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 78.3%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 43s 78.6%, 22+ Jx+ T2s+ T5o+ 92s+ 95o+ 83s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 43s 78.6%, 22+ Jx+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 83s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 43s 71.9%, 22+ Qx+ J2s+ J4o+ T2s+ T6o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 71.9%, 22+ Qx+ J2s+ J5o+ T2s+ T6o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 68.0%, 22+ Qx+ J2s+ J6o+ T2s+ T7o+ 94s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 66.8%, 22+ Qx+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 94s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q4o+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 62.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 43s
Button (20% Antes)
100.0%, Any two 98.2%, 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 4x+ 32s 84.9%, 22+ Tx+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 78.9%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 95o+ 84s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s 65.6%, 22+ Qx+ J2s+ J5o+ T3s+ T6o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 75s+ 65s 54s 57.5%, 22+ Kx+ Q2s+ Q4o+ J3s+ J7o+ T5s+ T7o+ 96s+ 98o 86s+ 75s+ 65s 54.8%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J4s+ J7o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 86s+ 76s 65s 50.8%, 22+ Kx+ Q2s+ Q7o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 86s+ 76s 65s 50.5%, 22+ Kx+ Q2s+ Q7o+ J5s+ J8o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 50.5%, 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J5s+ J8o+ T6s+ T9o 96s+ 98o 86s+ 75s+ 65s 54s 46.6%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 44.5%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q4s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 85s+ 75s+ 65s 54s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 41.5%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 40.0%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ QTo+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 40.0%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ QTo+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 37.6%, 22+ Ax+ K2s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 38.2%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 37.9%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
Cutoff (20% Antes)
100.0%, Any two 98.2%, 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 4x+ 32s 83.7%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 72s+ 75o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 32s 66.2%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J6o+ T2s+ T6o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 54.8%, 22+ Kx+ Q2s+ Q6o+ J3s+ J7o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 50.8%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q7o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 86s+ 76s 65s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q3s+ Q8o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 43.3%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q5s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 40.6%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 39.4%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q6s+ Q9o+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 36.7%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 36.7%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 35.7%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 33.3%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 32.1%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 87s 76s 32.1%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 87s 76s 31.5%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 31.2%, 22+ Ax+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 30.9%, 22+ A2s+ A3o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s
Hijack (20% Antes)
100.0%, Any two 94.6%, 22+ 9x+ 82s+ 84o+ 72s+ 73o+ 62s+ 63o+ 5x+ 42s+ 43o 32s 78.6%, 22+ Qx+ J2s+ J4o+ T2s+ T6o+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 54.4%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q6o+ J3s+ J8o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 75s+ 65s 54s 51.1%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q2s+ Q7o+ J4s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 39.1%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 76s 35.7%, 22+ Ax+ K3s+ K8o+ Q7s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 34.2%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 33.6%, 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 32.1%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 86s+ 76s 30.9%, 22+ Ax+ K7s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 30.9%, 22+ A2s+ A3o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 30.0%, 22+ A2s+ A4o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 28.2%, 22+ A2s+ A4o+ K9s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 28.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o-A4o K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 26.7%, 22+ A2s+ A7o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 27.3%, 22+ A2s+ A7o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 24.6%, 22+ A2s+ A9o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 23.1%, 22+ A2s+ A9o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
MP+1 (20% Antes)
100.0%, Any two 94.6%, 22+ 9x+ 82s+ 84o+ 72s+ 73o+ 62s+ 63o+ 5x+ 42s+ 43o 32s 71.9%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J6o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 43s 50.5%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J8o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q4s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 38.2%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 76s 33.0%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 31.2%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 30.3%, 22+ A2s+ A3o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 28.2%, 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 26.4%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 26.4%, 22+ A2s+ A7o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 25.5%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 24.6%, 22+ A2s+ A9o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 22.8%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 20.7%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K7s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 18.9%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s
MP (20% Antes)
100.0%, Any two 92.8%, 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 84o+ 72s+ 74o+ 62s+ 63o+ 5x+ 42s+ 43o 32s 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J7o+ T2s+ T7o+ 93s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 49.6%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 64s+ 54s 39.1%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 76s 33.0%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 31.5%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 29.1%, 22+ A2s+ A4o+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 27.3%, 22+ A2s+ A5o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 25.2%, 22+ A2s+ A7o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 23.4%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 23.1%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 20.7%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.2%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 16.4%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 14.9%, 22+ A9s+ ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.6%, 22+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
UTG+1 (20% Antes)
100.0%, Any two 91.9%, 22+ Tx+ 92s+ 94o+ 82s+ 84o+ 72s+ 74o+ 62s+ 63o+ 5x+ 42s+ 43o 32s 65.9%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J7o+ T2s+ T7o+ 93s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 52s+ 43s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q3s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 33.3%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 31.5%, 22+ A2s+ A3o+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 28.2%, 22+ A2s+ A4o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J9s+ T8s+ 98s 87s 25.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 23.4%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 21.6%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 18.3%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.7%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 98s 16.4%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 14.9%, 22+ A9s+ ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.6%, 22+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 13.7%, 22+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 13.6%, 33+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ J9s+ T9s 13.1%, 44+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s
UTG (20% Antes)
100.0%, Any two 89.1%, 22+ Jx+ T2s+ T3o+ 92s+ 95o+ 82s+ 84o+ 72s+ 74o+ 62s+ 63o+ 52s+ 53o+ 42s+ 43o 32s 56.6%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q2s+ Q8o+ J2s+ J8o+ T3s+ T8o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 40.3%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q4s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ A2s+ A3o+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 28.5%, 22+ A2s+ A5o+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 25.5%, 22+ A2s+ A7o+ K6s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 22.5%, 22+ A2s+ A8o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 18.3%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.4%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 13.7%, 22+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 13.4%, 22+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 11.9%, 44+ A9s+ AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 11.8%, 55+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.3%, 55+ ATs+ AJo+ KTs+ QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB

Ako používať Jennifear's Push or Fold poker table

Predtým, ako si vysvetlíme, ako funguje pokerová hra Push or Fold od spoločnosti Jennifear, vysvetlíme si, pre koho je určená. Stôl Jennifear je určený pre hráčov turnajov a sit'n'go, ktorí majú pri stole 20 alebo menej veľkých blindov. Od 20 veľkých blindov v turnajoch alebo sit'n'goch bude mať hráč menší manévrovací priestor a niekedy namiesto hrania viacerých streetov (flop + turn + river) bude chcieť obmedziť svoje možnosti na "push or fold" (push all in s rukou alebo fold ruky). Dosku Jennifear by mohli používať aj hráči cash game, ktorí by hrali shortstack, ale táto doska je myslená hlavne na turnajových hráčov.

Pole nám hovorí o rozsahu EV+, do ktorého sa má všetko vložiť. Ak ste napríklad na pozícii buttonu s 10 veľkými blindmi, najlepšou hrou bude často push alebo fold a nie klasické navýšenie.

Ale možno sa pýtate, s akými rukami môžem výhodne tlačiť all in? Na túto otázku vám odpovie tabuľka Jennifear. Pozrime sa na jeho časti a na to, ako funguje.

Vyberte, či sú alebo nie sú ante

Ak ste si všimli, sú tu 4 možnosti a musíte si vybrať možnosť, ktorá vyhovuje vašej situácii. Ante je stávka, ktorú vyberá každý hráč pri stole. Všeobecne platí, že ante, ak sú prítomné, sa rovnajú 10 % veľkosti veľkého blindu. V našom príklade vyberieme možnosť "No Ante"

Tabuľky lennifear

Pozícia

Po zadaní, že nebolo žiadne ante, budete musieť uviesť svoju pozíciu. V našom príklade klikneme na SB, čím označíme, že sme v pozícii small blind

Pozície polí jennifear

Čím neskoršia je naša pozícia, tým väčší je rozsah, v ktorom môžeme tlačiť všetky karty. Napríklad v pozícii All in Under The Gun (UTG) budeme oveľa prísnejší ako v pozícii Small Blind (SB). Čím je naša podložka menšia, tým je rozsah all in povolenejší. Nikdy nesmieme zabúdať, že v určitom okamihu turnaja už samotné vyhratie blindov výrazne zvýši náš stack, najmä ak sú okrem blindov aj ante.

Veľkosť žalúzií

Koľko máte žalúzií? V našom príklade budeme mať 10 veľkých blindov. Väčšina hráčov má dobrý inštinkt na to, v akom rozsahu pushovať all in pri veľmi malom počte veľkých blindov, ale pri 10 veľkých blindoch je ťažšie inštinktívne odhadnúť optimálny rozsah push alebo fold.

Žalúzie na doskách jennifear

Ako prečítam tabuľku po výbere možností?

Ak začneme od začiatku, rozhodli sme sa analyzovať turnajovú situáciu, v ktorej ešte nie je žiadne ante. Na malom blinde máme 10 veľkých blindov a chceme analyzovať rozsah push alebo fold

Tabuľka má rôzne farby, aby bola ľahšie čitateľná. Čierny stĺpec označuje rozsah, do ktorého je potrebné tlačiť, keď je 10 veľkých blindov, modrý stĺpec označuje rozsah, do ktorého je potrebné tlačiť, keď je 11 veľkých blindov atď.

V prípade príkladu, ktorý nás zaujíma (10BB, SB), môžeme ziskovo pushovať all in s rozsahom 56,6 %. Aby sme zistili, aký je tento rozsah, máme niekoľko údajov. Kvôli úspore miesta sa často používa slovo "+". Napríklad namiesto 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, TT, JJ, QQ, KK, AA napíšeme jednoducho "22+". To isté platí aj pre ostatné ruky. V našom príklade vidíme Q2s+ (dáma so zhodnou dvojkou). Zmienka o + nám hovorí, že Q3, Q4 a Q5 na ceste nahor sú tiež ziskové push handy.

Tento znak znamená, že karty rovnakej farby sú v rovnakej farbe

Znak "o" znamená "vypnuté", takže karty rôznych farieb

Tipy pri používaní poľa Jennifear

Pokerový stôl Jennifear je nástroj, ktorý vám pomôže pri rozhodovaní v turnaji. Ide o praktický nástroj, ktorý vám poskytne prehľad o ziskových rozdaniach, v ktorých môžete tlačiť all in. Väčšina začínajúcich hráčov si pravdepodobne uvedomuje, že keď ste shorstack (malý stack), musíte hrať veľmi agresívne a push all in s niekoľkými rukami. Na turnajoch hráči spravidla nie sú dostatočne agresívni, keď majú shortstack

Obrazy lennifear

Keď je ruka na hranici možností, ktoré môžete tlačiť all in, vyhodnoťte súpera (súperov), ktorý (ktorí) hovorí (hovoria) po vás. Ak si zoberieme náš príklad vyššie, 64s je jedným z najslabších listov, ktoré môžeme v tejto situácii výhodne pushovať. Ak je hráč, ktorý hovorí po nás, typom call station, možno budeme chcieť pasovať a počkať na ďalší list. Inými slovami, budeme chcieť zložiť karty. Doska dlhodobo vyhráva proti priemernému hráčovi, ale nič vám nebráni v tom, aby ste sa prispôsobili, keď máte informácie o svojich súperoch. Naopak, ak hráte proti veľmi tesnému hráčovi, môžete chcieť pushnúť all in s kombináciou ako 25s, ktorá nie je ani na boarde. Toto rozhodnutie urobíte na základe toho, že viete, že váš súper bude dorovnávať s príliš nízkou frekvenciou. Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie, postupujte podľa tabuľky

Je dôležité si uvedomiť, že listy uvedené v tejto tabuľke sú listy, ktoré sa musia hrať all in (push). Z dlhodobého hľadiska vyhráte, ak sa budete riadiť touto tabuľkou, ale je veľmi dôležité pochopiť, že ak sa ňou budete riadiť, budete musieť byť all in a nie len zvyšovať.

Okrem toho sa medzi listami, ktoré pushujú all in, zrejme vždy nájdu monštrá ako AA, KK a QQ. Na druhej strane, ak hráte proti agresívnemu súperovi, vždy môžete hrať inak, aby ste ho nedonútili zložiť karty. Mohli by ste napríklad limpovať alebo normálne navýšiť a nastaviť mu pascu.

Ale pozor; ak ste známi tým, že hráte push alebo fold, keď máte napríklad 10 veľkých blindov, možno sa vašim pozornejším súperom bude zdať podozrivé, že limpujete. Ak zakaždým podáte karty AA, KK a QQ a zvyšok svojej škály zahráte spôsobom push alebo fold, nebude trvať dlho a najlepší hráči pri stole prídu na to, čo robíte. Preto niektorí hráči neváhajú pushovať all in aj s AA a KK, aby vyvážili prípady, keď pushujú all in so slabšími listami, ako sú 25 a 36.

poker