Jennifear Push or Fold Chart

SBButtonCutoffHijackMP+1MPUTG+1UTG
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
SB (No ante)
100.0%, Any two 94.6%, 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 62s+ 63o+ 52s+ 53o+ 42s+ 32s 84.6%, 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 84o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 78.3%, 22+ Jx+ T2s+ T3o+ 92s+ 95o+ 83s+ 85o+ 74s+ 76o 64s+ 53s+ 74.1%, 22+ Jx+ T2s+ T5o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 64s+ 53s+ 70.1%, 22+ Qx+ J2s+ J4o+ T2s+ T6o+ 94s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 64s+ 53s+ 66.2%, 22+ Qx+ J2s+ J6o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 43s 62.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J7o+ T4s+ T7o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 58.7%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 56.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q7o+ J3s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 54.4%, 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 51.4%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q8o+ J5s+ J9o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 49.0%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q3s+ Q8o+ J5s+ J9o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 64s+ 54s 49.0%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q4s+ Q9o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 75s+ 64s+ 54s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q4s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 64s+ 54s 43.3%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q5s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s 43.3%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s 42.1%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s 40.9%, 22+ Ax+ K2s+ K9o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 98o 86s+ 75s+ 65s 54s 40.9%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q5s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 98o 86s+ 75s+ 65s 54s
Button (No ante)
78.3%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 95o+ 84s+ 85o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 50.5%, 22+ Kx+ Q2s+ Q6o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 97s+ 87s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q3s+ Q8o+ J6s+ J8o+ T7s+ T9o 97s+ 41.5%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q5s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T8s+ 98s 39.1%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q6s+ Q9o+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 37.6%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q6s+ Q9o+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 87s 76s 36.7%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 35.7%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 33.6%, 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 31.8%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 31.5%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 31.8%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 31.5%, 22+ Ax+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 30.6%, 22+ A2s+ A3o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 29.4%, 22+ A2s+ A5o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 87s 76s 28.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o-A4o K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 25.2%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 25.2%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 23.4%, 22+ A7s+ A5s-A3s A9o+ K8s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 22.8%, 22+ A3s+ A9o+ K8s+ KTo+ Q8s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
Cutoff (No ante)
78.3%, 22+ Qx+ J2s+ J3o+ T2s+ T5o+ 92s+ 95o+ 83s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q3s+ Q8o+ J5s+ J8o+ T6s+ T9o 97s+ 87s 37.9%, 22+ Ax+ K3s+ K6o+ Q6s+ Q9o+ J8s+ J9o+ T8s+ 98s 33.3%, 22+ Ax+ K4s+ K8o+ Q8s+ Q9o+ J9s+ JTo T9s 33.0%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 30.0%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ T8s+ 98s 87s 28.2%, 22+ Ax+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 87s 28.2%, 22+ A2s+ A3o+ K9s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 27.3%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 24.3%, 22+ A2s+ A8o+ K8s+ KTo+ Q8s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 22.5%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 20.1%, 22+ A7s+ A5s-A3s A9o+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 18.6%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 16.7%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 15.5%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 13.7%, 22+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s
Hijack (No ante)
78.9%, 22+ Qx+ J2s+ J3o+ T2s+ T5o+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 43s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 33.0%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ Q9o+ J8s+ JTo T8s+ 32.7%, 22+ Ax+ K4s+ K8o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T9s 30.3%, 22+ Ax+ K6s+ K9o+ Q9s+ QTo+ J9s+ T8s+ 98s 27.0%, 22+ A2s+ A3o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 26.1%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 23.4%, 22+ A2s+ A8o+ K9s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 20.7%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.7%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 14.9%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ JTs T9s 14.6%, 22+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 13.6%, 33+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 11.8%, 55+ A9s+ AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 11.8%, 55+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
MP+1 (No ante)
78.3%, 22+ Qx+ J2s+ J3o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 38.8%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 31.8%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T9s 29.1%, 22+ A2s+ A3o+ K6s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J9s+ T9s 26.4%, 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 24.3%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 20.7%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A2s+ ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 15.8%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.3%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 13.6%, 33+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ J9s+ T9s 13.0%, 55+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KJo+ QTs+ JTs 11.3%, 44+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ QTs+ JTs 11.3%, 88+ A8s+ A5s-A3s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.0%, 99+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 9.7%, 99+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 7.5%, 99+ ATs+ A5s AQo+ KTs+ QTs+ 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs 7.1%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+ QJs
MP (No ante)
71.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J5o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 73s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 33.0%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 30.6%, 22+ A2s+ A3o+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T9s 25.8%, 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 22.5%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 19.8%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 18.3%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 15.8%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.6%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 13.6%, 33+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ J9s+ T9s 11.3%, 44+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ QTs+ JTs 11.2%, 88+ 66 A9s+ A5s-A4s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 9.7%, 99+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 8.3%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ KQo QJs 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs 5.9%, TT+ ATs+ AQo+ KJs+ 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs 6.8%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.8%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
UTG+1 (No ante)
71.0%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J6o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 73s+ 76o 63s+ 65o 52s+ 43s 33.0%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 25.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J9s+ T9s 24.0%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 19.8%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 18.3%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 15.5%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 13.6%, 33+ A9s+ ATo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 12.1%, 55+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 10.3%, 55+ ATs+ AJo+ KTs+ QTs+ JTs 10.0%, 99+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 8.4%, 99+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ QTs+ 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs 7.1%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+ QJs 6.8%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.8%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.3%, JJ+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.3%, JJ+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.3%, JJ+ ATs+ AJo+ KJs+
UTG (No ante)
65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q4o+ J2s+ J7o+ T2s+ T7o+ 93s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 31.5%, 22+ A2s+ A3o+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 24.3%, 22+ A2s+ A7o+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J9s+ T9s 20.4%, 22+ A2s+ A8o+ K9s+ KTo+ Q9s+ JTs T9s 17.6%, 22+ A3s+ ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 15.5%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ JTs T9s 13.6%, 33+ A8s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 10.3%, 55+ ATs+ AJo+ KTs+ QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 9.0%, 99+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ QTs+ JTs 8.9%, TT+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ 7.1%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+ QJs 5.9%, TT+ ATs+ AQo+ KJs+ 6.8%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+ 5.9%, TT+ ATs+ AQo+ KJs+ 6.3%, JJ+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.3%, JJ+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.3%, JJ+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.3%, JJ+ ATs+ AJo+ KJs+ 5.9%, QQ+ ATs+ A5s-A2s AQo+ KQs
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
SBButtonCutoffHijackMP+1MPUTG+1UTG
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
SB (10% Antes)
100.0%, Any two 100.0%, Any two 94.6%, 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 62s+ 63o+ 52s+ 53o+ 42s+ 32s 90.3%, 22+ 9x+ 82s+ 83o+ 72s+ 74o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 43s 84.9%, 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 84o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s 84.6%, 22+ Tx+ 92s+ 94o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 65o 52s+ 54o 43s 83.7%, 22+ Tx+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 78.3%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 96o+ 83s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s 75.0%, 22+ Jx+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 71.9%, 22+ Qx+ J2s+ J4o+ T2s+ T6o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 71.9%, 22+ Qx+ J2s+ J5o+ T2s+ T6o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 65.6%, 22+ Qx+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 63.5%, 22+ Kx+ Q2s+ Q4o+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 43s 61.1%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J8o+ T4s+ T7o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 43s 56.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q7o+ J3s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 55.4%, 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 54.4%, 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 53.2%, 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J9o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 51.7%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q8o+ J5s+ J9o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 74s+ 64s+ 54s
Button (10% Antes)
100.0%, Any two 84.6%, 22+ Tx+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 43s 65.6%, 22+ Qx+ J2s+ J5o+ T3s+ T6o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 75s+ 65s 54s 54.4%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J4s+ J7o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 86s+ 76s 50.5%, 22+ Kx+ Q2s+ Q6o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 97s+ 87s 50.8%, 22+ Kx+ Q2s+ Q6o+ J5s+ J8o+ T7s+ T8o+ 97s+ 86s+ 76s 46.6%, 22+ Kx+ Q3s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 43.0%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 54s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 39.7%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 39.7%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q6s+ QTo+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 36.7%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 36.3%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 36.3%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 34.2%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 33.3%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 32.1%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 87s 76s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
Cutoff (10% Antes)
100.0%, Any two 85.2%, 22+ Jx+ T2s+ T3o+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 72s+ 74o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 56.3%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J3s+ J7o+ T5s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 50.5%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q7o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 86s+ 76s 45.4%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q3s+ Q8o+ J6s+ J8o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 76s 40.0%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 76s 39.4%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q6s+ Q9o+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 34.2%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 34.2%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 32.1%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 31.8%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 31.2%, 22+ Ax+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 30.0%, 22+ A2s+ A3o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 30.9%, 22+ A2s+ A3o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 28.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o-A4o K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 27.9%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 27.0%, 22+ A2s+ A7o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 25.8%, 22+ A2s+ A8o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 23.4%, 22+ A2s+ A9o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s
Hijack (10% Antes)
100.0%, Any two 78.3%, 22+ Qx+ J2s+ J3o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 50.5%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q2s+ Q7o+ J4s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 86s+ 75s+ 65s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 36.7%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q6s+ Q9o+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 33.9%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 31.5%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 30.0%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 29.7%, 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 27.3%, 22+ A2s+ A4o+ K9s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 26.4%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q8s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 25.2%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 23.1%, 22+ A2s+ A9o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 21.9%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 18.6%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.7%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
MP+1 (10% Antes)
100.0%, Any two 71.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J5o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 73s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 50.5%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q2s+ Q8o+ J3s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s 38.8%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 33.0%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 33.0%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 30.9%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 27.0%, 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 25.2%, 22+ A2s+ A7o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 24.3%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 22.5%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K7s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 18.6%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.7%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.9%, 22+ A8s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 13.7%, 22+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs
MP (10% Antes)
100.0%, Any two 71.3%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J6o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 83s+ 86o+ 73s+ 76o 63s+ 65o 52s+ 43s 45.1%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q3s+ Q8o+ J5s+ J8o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65 33.0%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 31.5%, 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J9s+ JTo T9s 98s 29.1%, 22+ A2s+ A4o+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 25.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 23.4%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 20.7%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 18.6%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.4%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.9%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo QTs+ J9s+ T9s 13.1%, 22+ A9s+ AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 13.7%, 44+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KJo+ QTs+ JTs 11.3%, 55+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.3%, 55+ ATs+ AJo+ KTs+ QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
UTG+1 (10% Antes)
100.0%, Any two 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J7o+ T2s+ T7o+ 93s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 39.7%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q4s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 33.3%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 28.5%, 22+ A2s+ A4o+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J9s+ JTo T9s 25.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K6s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 87s 22.5%, 22+ A2s+ A8o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 19.2%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 18.3%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.4%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 13.7%, 22+ A9s+ AJo+ K9s+ KQo Q9s+ JTs T9s 13.7%, 22+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 13.3%, 33+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 12.1%, 55+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 11.3%, 55+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.0%, 99+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 9.7%, 99+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 8.4%, 99+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ QTs+
UTG (10% Antes)
100.0%, Any two 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J7o+ T2s+ T7o+ 93s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 38.2%, 22+ Ax+ K2s+ K9o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 76s 31.5%, 22+ A2s+ A3o+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 25.5%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J9s+ T9s 22.5%, 22+ A2s+ A8o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 18.3%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.4%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 14.6%, 22+ A9s+ ATo+ K9s+ KQo Q9s+ JTs T9s 13.7%, 22+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 13.3%, 33+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 11.8%, 55+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.3%, 55+ ATs+ AJo+ KTs+ QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.0%, 99+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 7.5%, 99+ ATs+ A5s AQo+ KTs+ QTs+ 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs 5.9%, TT+ ATs+ AQo+ KJs+
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
SBButtonCutoffHijackMP+1MPUTG+1UTG
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
SB (12.5% Antes)
100.0%, Any two 100.0%, Any two 98.2%, 22+ 5x+ 42s+ 43o 32s 93.4%, 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 62s+ 64o+ 52s+ 53o+ 42s+ 85.8%, 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 84o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 54o 43s 85.2%, 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 43s 84.6%, 22+ Tx+ 92s+ 94o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 81.0%, 22+ Jx+ T2s+ T3o+ 92s+ 95o+ 83s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s 78.3%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 96o+ 83s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s 77.4%, 22+ Jx+ T2s+ T5o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 43s 71.9%, 22+ Qx+ J2s+ J4o+ T2s+ T6o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 71.9%, 22+ Qx+ J2s+ J5o+ T2s+ T6o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 65.6%, 22+ Qx+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 63.5%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J7o+ T4s+ T7o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 62.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 43s 57.8%, 22+ Kx+ Q2s+ Q6o+ J3s+ J8o+ T4s+ T8o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 59.0%, 22+ Kx+ Q2s+ Q6o+ J3s+ J8o+ T4s+ T8o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 56.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J3s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 54.4%, 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+
Button (12.5% Antes)
100.0%, Any two 90.0%, 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 84o+ 72s+ 74o+ 62s+ 64o+ 52s+ 53o+ 42s+ 32s 78.9%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 95o+ 84s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s 65.6%, 22+ Qx+ J2s+ J5o+ T3s+ T6o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 75s+ 65s 54s 51.7%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 97s+ 87s 76s 50.8%, 22+ Kx+ Q2s+ Q6o+ J5s+ J8o+ T7s+ T8o+ 97s+ 86s+ 76s 50.8%, 22+ Kx+ Q2s+ Q7o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 86s+ 76s 65s 46.9%, 22+ Kx+ Q3s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 43.6%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q4s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 40.3%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q6s+ Q9o+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 39.7%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q6s+ QTo+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 36.7%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 36.0%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 36.3%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 35.7%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 34.5%, 22+ Ax+ K4s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 34.2%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
Cutoff (12.5% Antes)
100.0%, Any two 85.2%, 22+ Jx+ T2s+ T3o+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 72s+ 74o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J6o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 64s+ 54s 50.5%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q7o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 86s+ 76s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q3s+ Q8o+ J6s+ J8o+ T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q5s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 76s 39.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q6s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 76s 38.5%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q6s+ Q9o+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 35.4%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 35.7%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 32.1%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 87s 76s 31.5%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 31.2%, 22+ Ax+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 30.3%, 22+ A2s+ A3o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 30.3%, 22+ A2s+ A3o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 29.1%, 22+ A2s+ A7o+ A5o-A4o K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 28.5%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 87s 76s 26.1%, 22+ A2s+ A8o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s
Hijack (12.5% Antes)
100.0%, Any two 84.6%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 72s+ 74o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 32s 54.8%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q6o+ J3s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 75s+ 65s 54s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q3s+ Q8o+ J5s+ J8o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 39.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 35.1%, 22+ Ax+ K3s+ K8o+ Q7s+ Q9o+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 33.3%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 31.8%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 30.6%, 22+ Ax+ K7s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 28.2%, 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 27.9%, 22+ A2s+ A4o+ K8s+ KTo+ Q8s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 27.3%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 26.1%, 22+ A2s+ A8o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 24.9%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 22.8%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 20.7%, 22+ A3s+ A9o+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
MP+1 (12.5% Antes)
100.0%, Any two 83.7%, 22+ Qx+ J2s+ J3o+ T2s+ T4o+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 72s+ 74o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 32s 50.8%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q2s+ Q8o+ J3s+ J8o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s 41.2%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q4s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 76s 33.0%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 33.0%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 31.2%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 30.3%, 22+ A2s+ A3o+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 27.9%, 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 25.8%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 24.3%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 22.8%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K7s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 18.9%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.3%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 15.5%, 22+ A9s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s
MP (12.5% Antes)
100.0%, Any two 78.6%, 22+ Qx+ J2s+ J4o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 51.1%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q2s+ Q8o+ J3s+ J8o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 75s+ 64s+ 54s 38.8%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 33.0%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 30.0%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J9s+ T8s+ 98s 87s 27.9%, 22+ A2s+ A4o+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J9s+ T8s+ 98s 87s 25.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 23.1%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 21.9%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.2%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.4%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.6%, 22+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.8%, 33+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KJo+ QTs+ J9s+ T9s 13.6%, 33+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 13.0%, 55+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KJo+ QTs+ JTs 11.3%, 44+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ QTs+ JTs
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
UTG+1 (12.5% Antes)
100.0%, Any two 77.1%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J5o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 32s 46.0%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q2s+ Q8o+ J5s+ J9o+ T6s+ T8o+ 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 33.0%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 31.2%, 22+ A2s+ A3o+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 27.0%, 22+ A2s+ A5o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J9s+ T8s+ 98s 24.3%, 22+ A2s+ A7o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 22.5%, 22+ A2s+ A9o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 18.3%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 15.5%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.3%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 13.6%, 33+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ J9s+ T9s 13.1%, 44+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 10.3%, 55+ ATs+ AJo+ KTs+ QTs+ JTs 10.3%, 55+ ATs+ AJo+ KTs+ QTs+ JTs 10.1%, 88+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 9.7%, 99+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs
UTG (12.5% Antes)
100.0%, Any two 71.3%, 22+ Kx+ Q2s+ Q4o+ J2s+ J7o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q3s+ Q9o+ J5s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 33.0%, 22+ A2s+ A3o+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 26.7%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J9s+ JTo T9s 23.7%, 22+ A2s+ A7o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 21.6%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s/small> 16.1%, 22+ A8s+ ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 13.7%, 22+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 13.3%, 33+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 12.2%, 44+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.1%, 88+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.0%, 99+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 9.4%, 99+ A9s+ A5s-A4s AJo+ KTs+ QTs+ JTs 8.4%, 99+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ QTs+ 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
SBButtonCutoffHijackMP+1MPUTG+1UTG
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
SB (20% Antes)
100.0%, Any two 100.0%, Any two 100.0%, Any two 98.2%, 22+ 5x+ 42s+ 43o 32s 94.6%, 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 62s+ 63o+ 52s+ 53o+ 42s+ 32s 90.6%, 22+ 9x+ 82s+ 83o+ 72s+ 74o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 87.0%, 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 84o+ 73s+ 75o+ 63s+ 64o+ 52s+ 54o 43s 84.6%, 22+ Tx+ 92s+ 94o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 65o 52s+ 54o 43s 84.9%, 22+ Tx+ 92s+ 94o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 83.7%, 22+ Tx+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 78.3%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 43s 78.6%, 22+ Jx+ T2s+ T5o+ 92s+ 95o+ 83s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 43s 78.6%, 22+ Jx+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 83s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 43s 71.9%, 22+ Qx+ J2s+ J4o+ T2s+ T6o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 71.9%, 22+ Qx+ J2s+ J5o+ T2s+ T6o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 68.0%, 22+ Qx+ J2s+ J6o+ T2s+ T7o+ 94s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 66.8%, 22+ Qx+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 94s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q4o+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 62.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 43s
Button (20% Antes)
100.0%, Any two 98.2%, 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 4x+ 32s 84.9%, 22+ Tx+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 78.9%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 95o+ 84s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s 65.6%, 22+ Qx+ J2s+ J5o+ T3s+ T6o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 75s+ 65s 54s 57.5%, 22+ Kx+ Q2s+ Q4o+ J3s+ J7o+ T5s+ T7o+ 96s+ 98o 86s+ 75s+ 65s 54.8%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J4s+ J7o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 86s+ 76s 65s 50.8%, 22+ Kx+ Q2s+ Q7o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 86s+ 76s 65s 50.5%, 22+ Kx+ Q2s+ Q7o+ J5s+ J8o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 50.5%, 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J5s+ J8o+ T6s+ T9o 96s+ 98o 86s+ 75s+ 65s 54s 46.6%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 44.5%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q4s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 85s+ 75s+ 65s 54s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 41.5%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 40.0%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ QTo+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 40.0%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ QTo+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 37.6%, 22+ Ax+ K2s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 38.2%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 37.9%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
Cutoff (20% Antes)
100.0%, Any two 98.2%, 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 4x+ 32s 83.7%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 72s+ 75o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 32s 66.2%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J6o+ T2s+ T6o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 54.8%, 22+ Kx+ Q2s+ Q6o+ J3s+ J7o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 50.8%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q7o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 86s+ 76s 65s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q3s+ Q8o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 43.3%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q5s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 40.6%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 39.4%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q6s+ Q9o+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 36.7%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 36.7%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 35.7%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 33.3%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 32.1%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 87s 76s 32.1%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 87s 76s 31.5%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 31.2%, 22+ Ax+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 30.9%, 22+ A2s+ A3o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s
Hijack (20% Antes)
100.0%, Any two 94.6%, 22+ 9x+ 82s+ 84o+ 72s+ 73o+ 62s+ 63o+ 5x+ 42s+ 43o 32s 78.6%, 22+ Qx+ J2s+ J4o+ T2s+ T6o+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 54.4%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q6o+ J3s+ J8o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 75s+ 65s 54s 51.1%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q2s+ Q7o+ J4s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 39.1%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 76s 35.7%, 22+ Ax+ K3s+ K8o+ Q7s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 34.2%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 33.6%, 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 32.1%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 86s+ 76s 30.9%, 22+ Ax+ K7s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 30.9%, 22+ A2s+ A3o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 30.0%, 22+ A2s+ A4o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 28.2%, 22+ A2s+ A4o+ K9s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 28.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o-A4o K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 26.7%, 22+ A2s+ A7o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 27.3%, 22+ A2s+ A7o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 24.6%, 22+ A2s+ A9o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 23.1%, 22+ A2s+ A9o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
MP+1 (20% Antes)
100.0%, Any two 94.6%, 22+ 9x+ 82s+ 84o+ 72s+ 73o+ 62s+ 63o+ 5x+ 42s+ 43o 32s 71.9%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J6o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 43s 50.5%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J8o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q4s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 38.2%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 76s 33.0%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 31.2%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 30.3%, 22+ A2s+ A3o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 28.2%, 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 26.4%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 26.4%, 22+ A2s+ A7o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 25.5%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 24.6%, 22+ A2s+ A9o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 22.8%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 20.7%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K7s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 18.9%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s
MP (20% Antes)
100.0%, Any two 92.8%, 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 84o+ 72s+ 74o+ 62s+ 63o+ 5x+ 42s+ 43o 32s 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J7o+ T2s+ T7o+ 93s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 49.6%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 64s+ 54s 39.1%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 76s 33.0%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 31.5%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 29.1%, 22+ A2s+ A4o+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 27.3%, 22+ A2s+ A5o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 25.2%, 22+ A2s+ A7o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 23.4%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 23.1%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 20.7%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.2%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 16.4%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 14.9%, 22+ A9s+ ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.6%, 22+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
UTG+1 (20% Antes)
100.0%, Any two 91.9%, 22+ Tx+ 92s+ 94o+ 82s+ 84o+ 72s+ 74o+ 62s+ 63o+ 5x+ 42s+ 43o 32s 65.9%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J7o+ T2s+ T7o+ 93s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 52s+ 43s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q3s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 33.3%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 31.5%, 22+ A2s+ A3o+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 28.2%, 22+ A2s+ A4o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J9s+ T8s+ 98s 87s 25.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 23.4%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 21.6%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 18.3%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.7%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 98s 16.4%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 14.9%, 22+ A9s+ ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.6%, 22+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 13.7%, 22+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 13.6%, 33+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ J9s+ T9s 13.1%, 44+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s
UTG (20% Antes)
100.0%, Any two 89.1%, 22+ Jx+ T2s+ T3o+ 92s+ 95o+ 82s+ 84o+ 72s+ 74o+ 62s+ 63o+ 52s+ 53o+ 42s+ 43o 32s 56.6%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q2s+ Q8o+ J2s+ J8o+ T3s+ T8o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 40.3%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q4s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ A2s+ A3o+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 28.5%, 22+ A2s+ A5o+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 25.5%, 22+ A2s+ A7o+ K6s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 22.5%, 22+ A2s+ A8o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 18.3%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.4%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 13.7%, 22+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 13.4%, 22+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 11.9%, 44+ A9s+ AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 11.8%, 55+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.3%, 55+ ATs+ AJo+ KTs+ QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB

Wie man Jennifear's Push or Fold Board benutzt

Bevor wir erklären, wie Jennifears Schiebe- oder Klappbrett funktioniert, wollen wir zuerst erklären, für wen es gedacht ist. Das Jennifear-Board ist für Turnier- und Sit'n'Gos-Spieler gedacht, die 20 oder weniger Big Blinds auf ihrem Tisch haben. Mit 20 oder mehr Big Blinds bei Turnieren oder Sit'n'gos hat der Spieler weniger Spielraum, und manchmal, anstatt mehrere Straßen zu spielen (Flop + Turn + River), wird der Spieler seine Optionen auf "Push oder Fold" reduzieren wollen (mit der Hand All-In gehen oder die Hand folden). Das Jennifear-Brett könnte auch für Cash-Game-Spieler verwendet werden, die Shortstack spielen würden, aber dieses Brett ist hauptsächlich für Turnierspieler konzipiert

Die Tafel teilt uns den EV+-Bereich mit, um alles reinzuschieben. Wenn Sie sich in der Button-Position befinden, zum Beispiel mit 10 Big Blinds, ist das beste Spiel oft Push oder Fold und nicht das Erhöhen auf herkömmliche Weise

Aber Sie fragen sich vielleicht, mit welchen Händen kann ich alles gewinnbringend einführen? Das Diagramm von Jennifear wird diese Frage beantworten. Sehen wir uns seine Abschnitte an und wie es funktioniert

Auswählen, ob es Antes gibt oder nicht

Wie Sie sehen, gibt es 4 Optionen, und Sie müssen diejenige wählen, die zu Ihrer Situation passt. Antes ist ein Einsatz, der von jedem Spieler am Tisch genommen wird. Im Allgemeinen werden die Antes, falls vorhanden, 10% der Größe des Big Blind betragen. Für unser Beispiel wählen wir "No Ante"

Jennifear Tables

Die Position

Nachdem Sie angegeben haben, dass es keinen Ante gibt, müssen Sie Ihre Position angeben. Für unser Beispiel werden wir auf das SB klicken, um anzuzeigen, dass wir uns in der Small-Blind-Position befinden

Die Positionen der Jennifer-Boards

Je später unsere Position, desto größer ist der Spielraum, in den wir alles hineinschieben können. Zum Beispiel werden wir in der Under The Gun-Position (UTG) viel enger zusammenrücken als in der Small Armor-Position (SB). Je kleiner unsere Matte ist, desto freizügiger wird auch die Reichweite sein. Man sollte nie vergessen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt des Turniers allein durch den Gewinn der Blinds die Größe unserer Matte erheblich zunimmt, insbesondere wenn es zusätzlich zu den Blinds noch Antes gibt

Die Größe der Jalousien

Wie viele Blinds haben Sie? Für unser Beispiel werden wir 10 Big Blinds haben. Die meisten Spieler haben ein gutes Gespür dafür, wie weit sie mit sehr wenigen Big Blinds "all in" gehen können, aber bei 10 Big Blinds ist es schwieriger, instinktiv den optimalen Bereich für "Push" oder "Fold" zu bestimmen

Die Jalousien in Jennifears Gemälden

Wie man die Tafel liest, wenn die Optionen ausgewählt sind

Wenn wir von Anfang an beginnen, haben wir beschlossen, eine Turniersituation zu analysieren, in der es noch keinen Ante gibt. Wir haben 10 Big Blinds auf dem Small Blind und wollen den Push- oder Fold-Bereich analysieren

Die Tafel hat zur besseren Lesbarkeit verschiedene Farben. Die Spalte in Schwarz kennzeichnet den Schiebebereich, wenn wir 10 Big Blinds haben, die Spalte in Blau den Schiebebereich, wenn wir 11 Big Blinds haben usw.

Für das Beispiel, an dem wir interessiert sind (10BB, SB), können wir mit einer Spanne von 56,6 % gewinnbringend all in (push) pushen. Um uns zu sagen, was diesem Bereich entspricht, haben wir einige Hinweise. Um Platz zu sparen, verwenden wir oft das "+". Anstatt zum Beispiel 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, TT, JJ, QQ, KK, AA zu schreiben, schreiben wir einfach "22+". Dasselbe gilt für die anderen Hände. In unserem Beispiel sehen wir Q2s+ (eine Dame mit einer passenden 2). Die Erwähnung des + sagt uns, dass Q3s, Q4s und Q5s auf der Oberseite auch profitable Push Hands sind

Das "s"-Zeichen bedeutet "suited", also Karten der gleichen Farbe.

Das "o"-Zeichen bedeutet "off", also Karten verschiedener Farben.

Tipps zur Verwendung des Jennifear-Boards

Das Jennifear-Board ist ein Hilfsmittel, das Sie bei Ihren Turnier-Entscheidungen unterstützt. Es ist keine maßgebende Bibel, sondern ein praktisches Werkzeug, das Ihnen eine Vorstellung davon vermittelt, welche gewinnbringenden Hände es gibt, um alle hineinzudrängen. Den meisten Anfängern wird wahrscheinlich klar sein, dass man, wenn man short-stacked ist, sehr aggressiv spielen und mit mehreren Händen All-In gehen muss. In Turnieren sind die Spieler in der Regel nicht aggressiv genug, wenn sie short-stacked sind

Die Jennifer-Tabellen

Wenn ein Blatt an der Grenze dessen ist, was Sie all in pushen können, bewerten Sie den oder die Gegner, die nach Ihnen sprechen. Wenn wir unser obiges Beispiel nehmen, ist die 64er eine der schwächsten Hände, die man in dieser Situation gewinnbringend einsetzen kann. Wenn der Spieler, der nach uns spricht, eine anrufende Station ist, wollen wir vielleicht nur passen und auf ein weiteres Blatt warten. Mit anderen Worten, wir werden unsere Hand falten wollen. Der Vorstand gewinnt auf lange Sicht gegen den Durchschnittsspieler, aber nichts hindert Sie daran, sich anzupassen, wenn Sie Informationen über Ihre Gegner haben. Umgekehrt könnten Sie, wenn Sie gegen einen sehr tighten Spieler antreten, mit einer Hand wie 25er, die noch nicht einmal im Board ist, All-in gehen wollen. Sie treffen diese Entscheidung auf der Grundlage des Wissens, das Sie über Ihren Gegner haben, der mit zu niedriger Frequenz anruft. Wenn Sie keine Informationen haben, folgen Sie der Tabelle buchstabengetreu

Es ist wichtig zu beachten, dass die auf diesem Brett gezeigten Hände Hände sind, die "all in" (push) gespielt werden müssen. Auf lange Sicht werden Sie gewinnen, wenn Sie sich an dieses Schaubild halten, aber es ist wichtig zu verstehen, dass Sie, wenn Sie sich an dieses Schaubild halten, all-in sein müssen und nicht nur erhöhen

Darüber hinaus wird es unter den Händen, die alle hineinschieben, natürlich immer Monster wie AA, KK und QQ geben. Wenn Sie andererseits gegen einen aggressiven Gegner spielen, können Sie Ihre Hand immer anders spielen, um ihn nicht zum Folden zu bringen. Sie könnten zum Beispiel humpeln oder einfach normal aufstehen, um ihm eine Falle zu stellen

Aber Vorsicht; wenn Sie bekannt dafür sind, dass Sie Push oder Fold spielen, wenn Sie z.B. 10 Big Blinds haben, werden Ihre aufmerksameren Gegner es vielleicht verdächtig finden, dass Sie humpeln. Wenn Sie jedes Mal, wenn Sie AA, KK und QQ haben, ablegen und den Rest Ihrer Reihe im Push oder Fold spielen, werden die besten Spieler am Tisch nicht lange brauchen, um herauszufinden, was Sie tun. Deshalb werden einige Spieler nicht zögern, auch mit AA und KK All-In zu gehen, um die Zeiten auszugleichen, in denen sie mit schwächeren Händen wie 25er und 36er All-In gehen

poker