Jennifear Push or Fold Chart

SBButtonCutoffHijackMP+1MPUTG+1UTG
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
SB (No ante)
100.0%, Any two 94.6%, 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 62s+ 63o+ 52s+ 53o+ 42s+ 32s 84.6%, 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 84o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 78.3%, 22+ Jx+ T2s+ T3o+ 92s+ 95o+ 83s+ 85o+ 74s+ 76o 64s+ 53s+ 74.1%, 22+ Jx+ T2s+ T5o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 64s+ 53s+ 70.1%, 22+ Qx+ J2s+ J4o+ T2s+ T6o+ 94s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 64s+ 53s+ 66.2%, 22+ Qx+ J2s+ J6o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 43s 62.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J7o+ T4s+ T7o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 58.7%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 56.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q7o+ J3s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 54.4%, 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 51.4%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q8o+ J5s+ J9o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 49.0%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q3s+ Q8o+ J5s+ J9o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 64s+ 54s 49.0%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q4s+ Q9o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 75s+ 64s+ 54s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q4s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 64s+ 54s 43.3%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q5s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s 43.3%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s 42.1%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s 40.9%, 22+ Ax+ K2s+ K9o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 98o 86s+ 75s+ 65s 54s 40.9%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q5s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 98o 86s+ 75s+ 65s 54s
Button (No ante)
78.3%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 95o+ 84s+ 85o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 50.5%, 22+ Kx+ Q2s+ Q6o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 97s+ 87s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q3s+ Q8o+ J6s+ J8o+ T7s+ T9o 97s+ 41.5%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q5s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T8s+ 98s 39.1%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q6s+ Q9o+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 37.6%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q6s+ Q9o+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 87s 76s 36.7%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 35.7%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 33.6%, 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 31.8%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 31.5%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 31.8%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 31.5%, 22+ Ax+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 30.6%, 22+ A2s+ A3o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 29.4%, 22+ A2s+ A5o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 87s 76s 28.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o-A4o K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 25.2%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 25.2%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 23.4%, 22+ A7s+ A5s-A3s A9o+ K8s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 22.8%, 22+ A3s+ A9o+ K8s+ KTo+ Q8s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
Cutoff (No ante)
78.3%, 22+ Qx+ J2s+ J3o+ T2s+ T5o+ 92s+ 95o+ 83s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q3s+ Q8o+ J5s+ J8o+ T6s+ T9o 97s+ 87s 37.9%, 22+ Ax+ K3s+ K6o+ Q6s+ Q9o+ J8s+ J9o+ T8s+ 98s 33.3%, 22+ Ax+ K4s+ K8o+ Q8s+ Q9o+ J9s+ JTo T9s 33.0%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 30.0%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ T8s+ 98s 87s 28.2%, 22+ Ax+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 87s 28.2%, 22+ A2s+ A3o+ K9s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 27.3%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 24.3%, 22+ A2s+ A8o+ K8s+ KTo+ Q8s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 22.5%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 20.1%, 22+ A7s+ A5s-A3s A9o+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 18.6%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 16.7%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 15.5%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 13.7%, 22+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s
Hijack (No ante)
78.9%, 22+ Qx+ J2s+ J3o+ T2s+ T5o+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 43s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 33.0%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ Q9o+ J8s+ JTo T8s+ 32.7%, 22+ Ax+ K4s+ K8o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T9s 30.3%, 22+ Ax+ K6s+ K9o+ Q9s+ QTo+ J9s+ T8s+ 98s 27.0%, 22+ A2s+ A3o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 26.1%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 23.4%, 22+ A2s+ A8o+ K9s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 20.7%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.7%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 14.9%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ JTs T9s 14.6%, 22+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 13.6%, 33+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 11.8%, 55+ A9s+ AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 11.8%, 55+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
MP+1 (No ante)
78.3%, 22+ Qx+ J2s+ J3o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 38.8%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 31.8%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T9s 29.1%, 22+ A2s+ A3o+ K6s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J9s+ T9s 26.4%, 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 24.3%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 20.7%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A2s+ ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 15.8%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.3%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 13.6%, 33+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ J9s+ T9s 13.0%, 55+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KJo+ QTs+ JTs 11.3%, 44+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ QTs+ JTs 11.3%, 88+ A8s+ A5s-A3s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.0%, 99+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 9.7%, 99+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 7.5%, 99+ ATs+ A5s AQo+ KTs+ QTs+ 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs 7.1%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+ QJs
MP (No ante)
71.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J5o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 73s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 33.0%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 30.6%, 22+ A2s+ A3o+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T9s 25.8%, 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 22.5%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 19.8%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 18.3%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 15.8%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.6%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 13.6%, 33+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ J9s+ T9s 11.3%, 44+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ QTs+ JTs 11.2%, 88+ 66 A9s+ A5s-A4s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 9.7%, 99+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 8.3%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ KQo QJs 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs 5.9%, TT+ ATs+ AQo+ KJs+ 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs 6.8%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.8%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
UTG+1 (No ante)
71.0%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J6o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 73s+ 76o 63s+ 65o 52s+ 43s 33.0%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 25.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J9s+ T9s 24.0%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 19.8%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 18.3%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 15.5%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 13.6%, 33+ A9s+ ATo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 12.1%, 55+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 10.3%, 55+ ATs+ AJo+ KTs+ QTs+ JTs 10.0%, 99+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 8.4%, 99+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ QTs+ 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs 7.1%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+ QJs 6.8%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.8%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.3%, JJ+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.3%, JJ+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.3%, JJ+ ATs+ AJo+ KJs+
UTG (No ante)
65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q4o+ J2s+ J7o+ T2s+ T7o+ 93s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 31.5%, 22+ A2s+ A3o+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 24.3%, 22+ A2s+ A7o+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J9s+ T9s 20.4%, 22+ A2s+ A8o+ K9s+ KTo+ Q9s+ JTs T9s 17.6%, 22+ A3s+ ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 15.5%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ JTs T9s 13.6%, 33+ A8s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 10.3%, 55+ ATs+ AJo+ KTs+ QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 9.0%, 99+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ QTs+ JTs 8.9%, TT+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ 7.1%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+ QJs 5.9%, TT+ ATs+ AQo+ KJs+ 6.8%, TT+ ATs+ AJo+ KJs+ 5.9%, TT+ ATs+ AQo+ KJs+ 6.3%, JJ+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.3%, JJ+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.3%, JJ+ ATs+ AJo+ KJs+ 6.3%, JJ+ ATs+ AJo+ KJs+ 5.9%, QQ+ ATs+ A5s-A2s AQo+ KQs
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
SBButtonCutoffHijackMP+1MPUTG+1UTG
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
SB (10% Antes)
100.0%, Any two 100.0%, Any two 94.6%, 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 62s+ 63o+ 52s+ 53o+ 42s+ 32s 90.3%, 22+ 9x+ 82s+ 83o+ 72s+ 74o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 43s 84.9%, 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 84o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s 84.6%, 22+ Tx+ 92s+ 94o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 65o 52s+ 54o 43s 83.7%, 22+ Tx+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 78.3%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 96o+ 83s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s 75.0%, 22+ Jx+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 71.9%, 22+ Qx+ J2s+ J4o+ T2s+ T6o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 71.9%, 22+ Qx+ J2s+ J5o+ T2s+ T6o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 65.6%, 22+ Qx+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 63.5%, 22+ Kx+ Q2s+ Q4o+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 43s 61.1%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J8o+ T4s+ T7o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 43s 56.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q7o+ J3s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 55.4%, 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 54.4%, 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 53.2%, 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J9o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 51.7%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q8o+ J5s+ J9o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 74s+ 64s+ 54s
Button (10% Antes)
100.0%, Any two 84.6%, 22+ Tx+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 43s 65.6%, 22+ Qx+ J2s+ J5o+ T3s+ T6o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 75s+ 65s 54s 54.4%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J4s+ J7o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 86s+ 76s 50.5%, 22+ Kx+ Q2s+ Q6o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 97s+ 87s 50.8%, 22+ Kx+ Q2s+ Q6o+ J5s+ J8o+ T7s+ T8o+ 97s+ 86s+ 76s 46.6%, 22+ Kx+ Q3s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 43.0%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 54s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 39.7%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 39.7%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q6s+ QTo+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 36.7%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 36.3%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 36.3%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 34.2%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 33.3%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 32.1%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 87s 76s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
Cutoff (10% Antes)
100.0%, Any two 85.2%, 22+ Jx+ T2s+ T3o+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 72s+ 74o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 56.3%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J3s+ J7o+ T5s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 50.5%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q7o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 86s+ 76s 45.4%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q3s+ Q8o+ J6s+ J8o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 76s 40.0%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 76s 39.4%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q6s+ Q9o+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 34.2%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 34.2%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 32.1%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 31.8%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 31.2%, 22+ Ax+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 30.0%, 22+ A2s+ A3o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 30.9%, 22+ A2s+ A3o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 28.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o-A4o K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 27.9%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 27.0%, 22+ A2s+ A7o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 25.8%, 22+ A2s+ A8o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 23.4%, 22+ A2s+ A9o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s
Hijack (10% Antes)
100.0%, Any two 78.3%, 22+ Qx+ J2s+ J3o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 50.5%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q2s+ Q7o+ J4s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 86s+ 75s+ 65s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 36.7%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q6s+ Q9o+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 33.9%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 31.5%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 30.0%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 29.7%, 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 27.3%, 22+ A2s+ A4o+ K9s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 26.4%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q8s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 25.2%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 23.1%, 22+ A2s+ A9o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 21.9%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 18.6%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.7%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
MP+1 (10% Antes)
100.0%, Any two 71.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J5o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 73s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 50.5%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q2s+ Q8o+ J3s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s 38.8%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 33.0%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 33.0%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 30.9%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 27.0%, 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 25.2%, 22+ A2s+ A7o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 24.3%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 22.5%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K7s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 18.6%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.7%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.9%, 22+ A8s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 13.7%, 22+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs
MP (10% Antes)
100.0%, Any two 71.3%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J6o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 83s+ 86o+ 73s+ 76o 63s+ 65o 52s+ 43s 45.1%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q3s+ Q8o+ J5s+ J8o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65 33.0%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 31.5%, 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J9s+ JTo T9s 98s 29.1%, 22+ A2s+ A4o+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 25.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 23.4%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 20.7%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 18.6%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.4%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.9%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo QTs+ J9s+ T9s 13.1%, 22+ A9s+ AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 13.7%, 44+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KJo+ QTs+ JTs 11.3%, 55+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.3%, 55+ ATs+ AJo+ KTs+ QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
UTG+1 (10% Antes)
100.0%, Any two 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J7o+ T2s+ T7o+ 93s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 39.7%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q4s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 33.3%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 28.5%, 22+ A2s+ A4o+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J9s+ JTo T9s 25.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K6s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 87s 22.5%, 22+ A2s+ A8o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 19.2%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 18.3%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.4%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 13.7%, 22+ A9s+ AJo+ K9s+ KQo Q9s+ JTs T9s 13.7%, 22+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 13.3%, 33+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 12.1%, 55+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 11.3%, 55+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.0%, 99+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 9.7%, 99+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 8.4%, 99+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ QTs+
UTG (10% Antes)
100.0%, Any two 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J7o+ T2s+ T7o+ 93s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 38.2%, 22+ Ax+ K2s+ K9o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 76s 31.5%, 22+ A2s+ A3o+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 25.5%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J9s+ T9s 22.5%, 22+ A2s+ A8o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 18.3%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.4%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 14.6%, 22+ A9s+ ATo+ K9s+ KQo Q9s+ JTs T9s 13.7%, 22+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 13.3%, 33+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 11.8%, 55+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.3%, 55+ ATs+ AJo+ KTs+ QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.0%, 99+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 7.5%, 99+ ATs+ A5s AQo+ KTs+ QTs+ 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs 5.9%, TT+ ATs+ AQo+ KJs+
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
SBButtonCutoffHijackMP+1MPUTG+1UTG
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
SB (12.5% Antes)
100.0%, Any two 100.0%, Any two 98.2%, 22+ 5x+ 42s+ 43o 32s 93.4%, 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 62s+ 64o+ 52s+ 53o+ 42s+ 85.8%, 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 84o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 54o 43s 85.2%, 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 43s 84.6%, 22+ Tx+ 92s+ 94o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 81.0%, 22+ Jx+ T2s+ T3o+ 92s+ 95o+ 83s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s 78.3%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 96o+ 83s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s 77.4%, 22+ Jx+ T2s+ T5o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 43s 71.9%, 22+ Qx+ J2s+ J4o+ T2s+ T6o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 71.9%, 22+ Qx+ J2s+ J5o+ T2s+ T6o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 65.6%, 22+ Qx+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 63.5%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J7o+ T4s+ T7o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 62.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 43s 57.8%, 22+ Kx+ Q2s+ Q6o+ J3s+ J8o+ T4s+ T8o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ 59.0%, 22+ Kx+ Q2s+ Q6o+ J3s+ J8o+ T4s+ T8o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 56.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J3s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 54.4%, 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+
Button (12.5% Antes)
100.0%, Any two 90.0%, 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 84o+ 72s+ 74o+ 62s+ 64o+ 52s+ 53o+ 42s+ 32s 78.9%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 95o+ 84s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s 65.6%, 22+ Qx+ J2s+ J5o+ T3s+ T6o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 75s+ 65s 54s 51.7%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 97s+ 87s 76s 50.8%, 22+ Kx+ Q2s+ Q6o+ J5s+ J8o+ T7s+ T8o+ 97s+ 86s+ 76s 50.8%, 22+ Kx+ Q2s+ Q7o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 86s+ 76s 65s 46.9%, 22+ Kx+ Q3s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 43.6%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q4s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 40.3%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q6s+ Q9o+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 39.7%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q6s+ QTo+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 36.7%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 36.0%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 36.3%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 35.7%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 34.5%, 22+ Ax+ K4s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 34.2%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
Cutoff (12.5% Antes)
100.0%, Any two 85.2%, 22+ Jx+ T2s+ T3o+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 72s+ 74o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J6o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 64s+ 54s 50.5%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q7o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 86s+ 76s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q3s+ Q8o+ J6s+ J8o+ T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q5s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 76s 39.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q6s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 76s 38.5%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q6s+ Q9o+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 35.4%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 35.7%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 32.1%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 87s 76s 31.5%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 31.2%, 22+ Ax+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 30.3%, 22+ A2s+ A3o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 30.3%, 22+ A2s+ A3o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 29.1%, 22+ A2s+ A7o+ A5o-A4o K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 28.5%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 87s 76s 26.1%, 22+ A2s+ A8o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s
Hijack (12.5% Antes)
100.0%, Any two 84.6%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 72s+ 74o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 32s 54.8%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q6o+ J3s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 75s+ 65s 54s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q3s+ Q8o+ J5s+ J8o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 39.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 35.1%, 22+ Ax+ K3s+ K8o+ Q7s+ Q9o+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 33.3%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 31.8%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 30.6%, 22+ Ax+ K7s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 28.2%, 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 27.9%, 22+ A2s+ A4o+ K8s+ KTo+ Q8s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 27.3%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 26.1%, 22+ A2s+ A8o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 24.9%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 22.8%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 20.7%, 22+ A3s+ A9o+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
MP+1 (12.5% Antes)
100.0%, Any two 83.7%, 22+ Qx+ J2s+ J3o+ T2s+ T4o+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 72s+ 74o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 32s 50.8%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q2s+ Q8o+ J3s+ J8o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s 41.2%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q4s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 76s 33.0%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 33.0%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 31.2%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 30.3%, 22+ A2s+ A3o+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 27.9%, 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 25.8%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 24.3%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 22.8%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K7s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 18.9%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.3%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 15.5%, 22+ A9s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s
MP (12.5% Antes)
100.0%, Any two 78.6%, 22+ Qx+ J2s+ J4o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 51.1%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q2s+ Q8o+ J3s+ J8o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 75s+ 64s+ 54s 38.8%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 33.0%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 30.0%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J9s+ T8s+ 98s 87s 27.9%, 22+ A2s+ A4o+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J9s+ T8s+ 98s 87s 25.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 23.1%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 21.9%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.2%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.4%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.6%, 22+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.8%, 33+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KJo+ QTs+ J9s+ T9s 13.6%, 33+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 13.0%, 55+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KJo+ QTs+ JTs 11.3%, 44+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ QTs+ JTs
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
UTG+1 (12.5% Antes)
100.0%, Any two 77.1%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J5o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 32s 46.0%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q2s+ Q8o+ J5s+ J9o+ T6s+ T8o+ 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 33.0%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q7s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 31.2%, 22+ A2s+ A3o+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 27.0%, 22+ A2s+ A5o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J9s+ T8s+ 98s 24.3%, 22+ A2s+ A7o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 22.5%, 22+ A2s+ A9o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 18.3%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 15.5%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.3%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 13.6%, 33+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ J9s+ T9s 13.1%, 44+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 10.3%, 55+ ATs+ AJo+ KTs+ QTs+ JTs 10.3%, 55+ ATs+ AJo+ KTs+ QTs+ JTs 10.1%, 88+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 9.7%, 99+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs
UTG (12.5% Antes)
100.0%, Any two 71.3%, 22+ Kx+ Q2s+ Q4o+ J2s+ J7o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q3s+ Q9o+ J5s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 33.0%, 22+ A2s+ A3o+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 26.7%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J9s+ JTo T9s 23.7%, 22+ A2s+ A7o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 21.6%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s/small> 16.1%, 22+ A8s+ ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 13.7%, 22+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 13.3%, 33+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 12.2%, 44+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.1%, 88+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.0%, 99+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 9.4%, 99+ A9s+ A5s-A4s AJo+ KTs+ QTs+ JTs 8.4%, 99+ ATs+ A5s AJo+ KTs+ QTs+ 7.4%, TT+ ATs+ AJo+ KTs+ QJs
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
SBButtonCutoffHijackMP+1MPUTG+1UTG
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
SB (20% Antes)
100.0%, Any two 100.0%, Any two 100.0%, Any two 98.2%, 22+ 5x+ 42s+ 43o 32s 94.6%, 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 62s+ 63o+ 52s+ 53o+ 42s+ 32s 90.6%, 22+ 9x+ 82s+ 83o+ 72s+ 74o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 87.0%, 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 84o+ 73s+ 75o+ 63s+ 64o+ 52s+ 54o 43s 84.6%, 22+ Tx+ 92s+ 94o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 65o 52s+ 54o 43s 84.9%, 22+ Tx+ 92s+ 94o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 83.7%, 22+ Tx+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 78.3%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 43s 78.6%, 22+ Jx+ T2s+ T5o+ 92s+ 95o+ 83s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 43s 78.6%, 22+ Jx+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 83s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 54o 43s 71.9%, 22+ Qx+ J2s+ J4o+ T2s+ T6o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 71.9%, 22+ Qx+ J2s+ J5o+ T2s+ T6o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 68.0%, 22+ Qx+ J2s+ J6o+ T2s+ T7o+ 94s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 66.8%, 22+ Qx+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 94s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q4o+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 62.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 43s
Button (20% Antes)
100.0%, Any two 98.2%, 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 4x+ 32s 84.9%, 22+ Tx+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 78.9%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 95o+ 84s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s 65.6%, 22+ Qx+ J2s+ J5o+ T3s+ T6o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 75s+ 65s 54s 57.5%, 22+ Kx+ Q2s+ Q4o+ J3s+ J7o+ T5s+ T7o+ 96s+ 98o 86s+ 75s+ 65s 54.8%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J4s+ J7o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 86s+ 76s 65s 50.8%, 22+ Kx+ Q2s+ Q7o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 86s+ 76s 65s 50.5%, 22+ Kx+ Q2s+ Q7o+ J5s+ J8o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 50.5%, 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J5s+ J8o+ T6s+ T9o 96s+ 98o 86s+ 75s+ 65s 54s 46.6%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 44.5%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q4s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 85s+ 75s+ 65s 54s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 41.5%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 40.0%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ QTo+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 40.0%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ QTo+ J7s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 37.6%, 22+ Ax+ K2s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 38.2%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 37.9%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
Cutoff (20% Antes)
100.0%, Any two 98.2%, 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 4x+ 32s 83.7%, 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 72s+ 75o+ 62s+ 64o+ 52s+ 54o 42s+ 32s 66.2%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J6o+ T2s+ T6o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 54.8%, 22+ Kx+ Q2s+ Q6o+ J3s+ J7o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 50.8%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q7o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 86s+ 76s 65s 45.7%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q3s+ Q8o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 43.3%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q5s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 40.6%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 39.4%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q6s+ Q9o+ J7s+ JTo T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 36.7%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 36.7%, 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 35.7%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 33.3%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 32.1%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 87s 76s 32.1%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 87s 76s 31.5%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 31.2%, 22+ Ax+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 30.9%, 22+ A2s+ A3o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s
Hijack (20% Antes)
100.0%, Any two 94.6%, 22+ 9x+ 82s+ 84o+ 72s+ 73o+ 62s+ 63o+ 5x+ 42s+ 43o 32s 78.6%, 22+ Qx+ J2s+ J4o+ T2s+ T6o+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 65o 52s+ 54o 42s+ 54.4%, 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q6o+ J3s+ J8o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 75s+ 65s 54s 51.1%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q2s+ Q7o+ J4s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 86s+ 76s 65s 39.1%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 76s 35.7%, 22+ Ax+ K3s+ K8o+ Q7s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 34.2%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 33.6%, 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 86s+ 76s 65s 32.1%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 86s+ 76s 30.9%, 22+ Ax+ K7s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 30.9%, 22+ A2s+ A3o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 30.0%, 22+ A2s+ A4o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 28.2%, 22+ A2s+ A4o+ K9s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 28.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o-A4o K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 26.7%, 22+ A2s+ A7o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 27.3%, 22+ A2s+ A7o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 24.6%, 22+ A2s+ A9o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 23.1%, 22+ A2s+ A9o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
MP+1 (20% Antes)
100.0%, Any two 94.6%, 22+ 9x+ 82s+ 84o+ 72s+ 73o+ 62s+ 63o+ 5x+ 42s+ 43o 32s 71.9%, 22+ Kx+ Q2s+ Q3o+ J2s+ J6o+ T2s+ T6o+ 92s+ 96o+ 84s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 52s+ 43s 50.5%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J8o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q4s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 38.2%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 76s 33.0%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 33.0%, 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 31.2%, 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 30.3%, 22+ A2s+ A3o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s 28.2%, 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 26.4%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 26.4%, 22+ A2s+ A7o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 25.5%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 24.6%, 22+ A2s+ A9o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 22.8%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 20.7%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K7s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 18.9%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s
MP (20% Antes)
100.0%, Any two 92.8%, 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 84o+ 72s+ 74o+ 62s+ 63o+ 5x+ 42s+ 43o 32s 65.6%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J7o+ T2s+ T7o+ 93s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 53s+ 43s 49.6%, 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 64s+ 54s 39.1%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s 76s 33.0%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 31.5%, 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 29.1%, 22+ A2s+ A4o+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 27.3%, 22+ A2s+ A5o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 76s 25.2%, 22+ A2s+ A7o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 23.4%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 23.1%, 22+ A2s+ A9o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 20.7%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.2%, 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 16.4%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 14.9%, 22+ A9s+ ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.6%, 22+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB
UTG+1 (20% Antes)
100.0%, Any two 91.9%, 22+ Tx+ 92s+ 94o+ 82s+ 84o+ 72s+ 74o+ 62s+ 63o+ 5x+ 42s+ 43o 32s 65.9%, 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J7o+ T2s+ T7o+ 93s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 65o 52s+ 43s 42.7%, 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q3s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s 33.3%, 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 31.5%, 22+ A2s+ A3o+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 28.2%, 22+ A2s+ A4o+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J9s+ T8s+ 98s 87s 25.2%, 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 23.4%, 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s 21.6%, 22+ A2s+ A9o+ K9s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 19.8%, 22+ A7s+ A5s-A3s A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 18.3%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.7%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 98s 16.4%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 14.9%, 22+ A9s+ ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 14.6%, 22+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 13.7%, 22+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 13.6%, 33+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ J9s+ T9s 13.1%, 44+ A9s+ A5s-A4s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s
UTG (20% Antes)
100.0%, Any two 89.1%, 22+ Jx+ T2s+ T3o+ 92s+ 95o+ 82s+ 84o+ 72s+ 74o+ 62s+ 63o+ 52s+ 53o+ 42s+ 43o 32s 56.6%, 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q2s+ Q8o+ J2s+ J8o+ T3s+ T8o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s 40.3%, 22+ Ax+ K2s+ K8o+ Q4s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s 33.0%, 22+ A2s+ A3o+ K3s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 28.5%, 22+ A2s+ A5o+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 25.5%, 22+ A2s+ A7o+ K6s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s 22.5%, 22+ A2s+ A8o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 19.8%, 22+ A3s+ A9o+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 17.6%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 18.3%, 22+ A7s+ A5s-A4s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s 16.4%, 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KJo+ Q9s+ J9s+ T9s 15.2%, 22+ A9s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s 13.7%, 22+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs T9s 13.4%, 22+ A9s+ A5s AJo+ K9s+ KQo QTs+ JTs 11.9%, 44+ A9s+ AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 11.8%, 55+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs 10.3%, 55+ ATs+ AJo+ KTs+ QTs+ JTs 10.4%, 88+ A9s+ A5s AJo+ KTs+ KQo QTs+ JTs
1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB 10BB 11BB 12BB 13BB 14BB 15BB 16BB 17BB 18BB 19BB 20BB

Как использовать доску для нажимания или складывания Jennifear

Прежде чем объяснить, как работает доска для нажимания или складывания Дженнифер, давайте сначала объясним, для кого она предназначена. Доска Jennifear предназначена для турниров и sit'n'gos игроков, у которых на столе 20 или меньше больших жалюзи. С 20 и более большими жалюзи в турнирах или sit'n'gos, у игрока будет меньше места для маневра, а иногда, вместо того, чтобы играть на нескольких улицах (флоп + ход + река), игрок захочет уменьшить свои возможности "толкать или складывать" (толкать все рукой или складывать руку). Доска Jennifear также может быть использована для игроков в кэш-игры, которые будут играть в шорт-так, но эта доска в основном разработана с учетом турнирных игроков

Плата говорит нам, что диапазон EV+ должен вставить все. Если вы находитесь в положении кнопки, например, с 10 большими жалюзи, то лучшей игрой будет часто нажимать или складывать и не поднимать обычным способом

Но, вы можете спросить, с помощью каких рук можно выгодно толкать все? Карта Дженнифер ответит на этот вопрос. Давайте посмотрим на его разделы и как он работает

Выбор есть ли муравьи или нет

Если вы заметили, есть 4 варианта, и вы должны выбрать тот, который соответствует вашей ситуации. Антес - это ставка, взятая с каждого игрока за столом. Вообще, муравьи, когда они присутствуют, будут равны 10% от размера больших слепых. В нашем примере мы выберем "Без Анте".

Jennifear Tables

Позиция

После указания, что нет анте, вам нужно будет указать свою позицию. Для нашего примера, мы нажмем на SB, чтобы указать, что мы находимся в маленькой слепой позиции

Позиции дженниферных досок

Чем позже наша позиция, тем больше диапазон, в который мы можем втолкнуть всех. Например, мы будем намного жестче в позиции Under The Gun (UTG), чем в позиции Small Armor (SB). Кроме того, чем меньше наш коврик, тем более разрешительным будет весь диапазон. Никогда нельзя забывать, что в какой-то момент турнира простая победа в жалюзи значительно увеличит размер нашего ковра, особенно если помимо жалюзи есть еще и муравьи

Размер жалюзи

Сколько у вас жалюзи? Для нашего примера, у нас будет 10 больших жалюзи. У большинства игроков хорошие инстинкты насчет дальности толкания с очень небольшим количеством больших жалюзи, но на 10 больших жалюзи инстинктивно оценить оптимальную дальность толкания или складывания сложнее

Жалюзи на картинах Дженнифер

Как прочитать доску после выбора опций

Если мы начнем с начала, то решили проанализировать ситуацию в турнире, в которой до сих пор нет анте. У нас есть 10 больших жалюзи на маленьких шторах, и мы хотим проанализировать диапазон толкания или складывания

Для удобства чтения доска имеет различные цвета. Колонка черного цвета обозначает диапазон нажима, когда у нас есть 10 больших жалюзи, колонка синего цвета обозначает диапазон нажима, когда у нас есть 11 больших жалюзи и т.д.

В интересующем нас примере (10BB, SB), мы можем выгодно протолкнуть всех в (push) с диапазоном 56.6%. Чтобы сказать нам, какому диапазону соответствует, у нас есть некоторые указания. Для экономии места мы часто используем "+". Например, вместо того, чтобы писать 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, TT, JJ, QQ, KK, AA, мы просто пишем "22+". То же самое с другими руками. В нашем примере мы видим Q2s+ (леди с совпадающей 2). Упоминание "+" говорит нам о том, что Q3, Q4 и Q5 на апсайде также являются прибыльными толчками

Знак "s" означает "suited", значит, карты одной масти

Знак "o" означает "off", значит, карты разных мастей

Советы по использованию доски Jennifear

Доска Jennifear - это инструмент, который поможет вам принимать решения на турнире. Это удобный инструмент, чтобы дать вам представление о том, какие руки выгодно вдавливать всем. Большинство начинающих игроков, вероятно, поймут, что когда у вас не хватает сил, вам нужно играть очень агрессивно и толкать всех в игру несколькими руками. Как правило, в турнирах игроки недостаточно агрессивны, когда их бьют по шортам

Дженниферские таблицы

Когда рука находится на пределе того, что вы можете протолкнуть всех, оцените оппонента(ов), говорящего после вас. Если взять вышеприведенный пример, то 64s - одна из самых слабых рук, которую можно выгодно протолкнуть в этой ситуации. Если игрок, говорящий после нас, является вызывающей станцией, возможно, мы просто хотим пасовать и ждать другой руки. Другими словами, мы захотим сложить руку. Доска в конечном итоге выигрывает у среднего игрока, но ничто не мешает вам адаптироваться, когда у вас есть информация о ваших оппонентах. И наоборот, если вы стоите против очень плотного игрока, вы можете захотеть протолкнуть всех с рукой, как 25s, которая даже не на доске. Вы будете принимать это решение, основываясь на имеющихся у вас знаниях о том, что ваш оппонент звонит на слишком низкой частоте. В отсутствие информации следуйте таблице к письму

Важно отметить, что руки, показанные на этой доске - это руки, которые должны быть сыграны все в (толчке). В долгосрочной перспективе, вы выиграете, следуя этой диаграмме, но важно понимать, что если вы будете следовать ей, вы должны быть все в и не просто подняться

Более того, среди рук, чтобы протолкнуть всех, очевидно, всегда будут такие монстры, как AA, KK и QQ. С другой стороны, если вы играете против агрессивного соперника, вы всегда сможете сыграть руку по-другому, чтобы не заставить его сгибаться. Например, можно прихрамывать или просто нормально поднимать, чтобы поставить ему ловушку

Но будьте осторожны; если известно, что вы играете в толкание или складывание, когда у вас, скажем, 10 больших жалюзи, возможно, ваши более внимательные оппоненты посчитают подозрительным, что вы хромаете. Если вы будете подавать файлы каждый раз, когда у вас есть AA, KK и QQ, и проигрывать остальную часть строки в толкании или складывании, лучшим игрокам за столом не понадобится много времени, чтобы понять, что вы делаете. Поэтому некоторые игроки без колебаний будут проталкивать всех даже с АА и КК, чтобы уравновесить время, которое они будут проталкивать всех с более слабыми руками, как 25s и 36s